Avlsgaardens hjemmeside

Generalforsamling :

Generalforsamlingen er Avlsgårdsforeningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal og indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved offentliggøres på avlsgårdens hjemme side og opslagstavlen på Avlsgården.

Vedtægter for Avlsgårdsforeningen

Foreningen stiftet 3. december 1984

§ 1: Navn og Hjemsted

Foreningens navn er Avlsgårdsforeningen, og dens hjemsted er Nyborg kommune.

§ 2: Foreningens formål

Foreningens formål er jævnfør driftsaftale med Nyborg kommune og Skovparkskolen, at anvende brugsretten over lokaler/bygning og udendørsarealer til aktiviteter for foreninger, interessegrupper og personer.

§ 3: Finansiering

Driften finansieres ved kommunale tilskud, udlejning af forsamlingshus, kontingent, salg af varer og øvrige aktiviteter i foreningens regi. Kontingent fastsættes på generalforsamling jf. vedtægter.

§ 4: Økonomiske dispositioner

Foreningens bestyrelse disponerer og beslutter hvad eventuelle økonomiske midler skal anvendes til for stedets brugere og medlemmer.

§ 5: Hæftelse

I forhold til trediemand hæfter foreningen alene med sin formue. Medlemmerne har intet personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

§ 6: Medlemmer

Stk. 1: Som medlem af Avlsgårdsforeningen kan alle med interesse for- og i hensyntagen til foreningens formål og arbejde, optages. Stk. 2: Personer over 18 år kan optages som medlemmer (med stemmeret) mod betaling af kontingent. Medlemskabet giver ret til leje af forsamlingshuset til private arrangementer og deltagelse i arrangementer i foreningens regi på særlige vilkår. Forsamlingshuset må dog ikke lejes i kommerciel øjemed Medlemskabet er gældende fra den dato kontingentet er betalt og et kalenderår frem. Personer under 18 år kan optages som medlemmer (uden stemmeret) mod betaling af kontingent. Medlemskabet giver ret til deltagelse i arrangementer i foreningens regi på særlige vilkår. Medlemskabet er gældende for indeværende kalenderår Stk. 3: Foreninger, interessegrupper og personer som har brugsret over lokalerne på Avlsgården, kan efter særlig aftale med Avlsgårdsforeningens bestyrelse leje forsamlingshuset. Stk. 4: Vedr. leje af forsamlingshuset er der udfærdiget udlånsdokument med særlige bestemmelser. Lejer er til enhver tid forpligtet til at overholde gældende bestemmelser og er ansvarlig for eventuelle gæsters misligholdelse.

§ 7: Overtrædelse af vedtægter

Skader et medlem eller bestyrelsesmedlem ved sin opførsel foreningens virksomhed eller overtræder foreningens love, kan bestyrelsen idømme en karantæne eller ekskludere vedkommende under ansvar overfor førstkommende generalforsamling.

§ 8: Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal og indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved offentliggøres på avlsgårdens hjemme side og opslagstavlen på Avlsgården. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent/stemmetæller. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse. 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 4. Fastlæggelse af kontingent og behandling af indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 7. Eventuelt. Fremmødte medlemmer over 18 har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Skriftlig afstemning kan kræves hvis mindst halvdelen af de fremmødte ønsker det.

§ 9: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes efter at enten et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen, med angivelse af hvilke emner der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen. Ved indkaldelse gælder reglerne for indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 10: Protokol

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Dirigenten er ansvarlig for generalforsamlingens protokol som skrives af udpeget bestyrelsesmedlem. Dirigenten underskriver når dagsordenen er udtømt.

§ 11: Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse består af formand, næstformand og kasserer som repræsenterer foreningen i alle forhold. Derudover består bestyrelsen af op til 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælger til varetagelse af forskellige funktioner følgende bestyrelsesmedlemmer.

1. Depot                

 2. Diskoteksleder   

3. Udlejning.          

   4. Web-master.         

Bestyrelsen konstituerer sig og fastsætter sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede og afstemningsresultatet er gyldigt når et flertal stemmer for. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, afløses dette af udpeget suppleant jf. konstituering.

§ 12: Regnskab

Foreningens regnskabs- og kontingent år følger kalenderåret. Hvert år inden generalforsamlingen, skal kassereren udarbejde regnskab og status og præsentere årsregnskabet for bestyrelsen. Regnskabet underskrives af bestyrelsen og foreningens revisorer.

§ 13: Vedtægter

Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne.

§ 14: Opløsning

Ophævelse af foreningen kan vedtages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Denne generalforsamling er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede. For forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning om foreningens opløsning kan træffes, når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, uanset hvilke antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede. I tilfælde af foreningens opløsning skal dens aktiver, der er i behold, anvendes til almene kulturelle formål i Nyborg kommune, i henhold til generalforsamlingens beslutning.  

Vedtægterne er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 12. marts 2007.